Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

29-08-2016, 12:57

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Typ projektu: 2.1.7 Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 25 500 000,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 30 000 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 36 675 175,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  46 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania: 25.08.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.05.2015 r. do 31.10.2019 r.