Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

15-12-2016, 12:10

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.7 Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”

Wnioskodawca: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 120 003 850,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 141 181 000,00 zł

Koszt całkowity projektu: 141 181 000,00 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  20 pkt

Data wybrania projektu do dofinansowania:12.12.2016 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.01.2016 r. do 31.03.2019 r.