Zmiana Regulaminu do Działania 1.3.1 POIiŚ 2014 - 2020 w zakresie wydłużenia terminu naboru

28-04-2016, 13:36

WAŻNE: ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU ! ! !

Zgodnie z treścią § 16 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS/1.3.1/1/2015 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:
W Regulaminie konkursu zmianie ulega termin zakończenia naboru: z 29 kwietnia 2016 r. na 31 maja 2016 r.
W związku z powyższym każdy zapis w Regulaminie konkursu i jego załącznikach, wskazujący na termin 29 kwietnia 2016 r. zostaje zamieniony na termin 31 maja 2016 r.


Poniżej wskazujemy zmieniane dokumenty:


Regulamin konkursu § 9 ust. 1:
„Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od dnia 22.01.2016 r.
do dnia 31.05.2016 r.
w sposób opisany w niniejszym paragrafie.”
Pozostałe zapisy, ulegające zmianie w konsekwencji zmiany wyżej opisanej:
•    Regulamin konkursu - § 9 ust. 18
•    Ogłoszenie o planowanym naborze

Uzasadnienie:
Przedmiotowa zmiana podyktowana jest umożliwieniem wnioskodawcom dostosowania treści wniosków o dofinansowanie do zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w odniesieniu do zmodyfikowanych wymogów w sprawie kwalifikowania podatku VAT.

Wnioskodawcy kierowali pytania o wydłużenie terminu na składanie wniosków o dofinansowanie przynajmniej o jeden miesiąc. Swoje prośby uzasadniali faktem, że do czasu opublikowania informacji na temat możliwości kwalifikowania podatku VAT nie mogli składać wniosków z uwagi na brak wystarczających własnych środków finansowych na realizację inwestycji. W związku z wydłużeniem terminu zakończenia naboru, wszyscy Wnioskodawcy będą mogli składać wnioski w ramach trwającego naboru. Wnioskodawcy, którzy są w trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, również będą mieli możliwość  wprowadzenia zmian, wynikających z możliwości finansowania podatku VAT.

Termin, od którego zmiany są stosowane: 28 kwietnia 2016 r.