Aktualny harmonogram konkursu zamkniętego nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19

13-03-2020, 09:07

W związku z zatwierdzeniem przez  Instytucję Pośredniczącą aktualizacji Harmonogramu Konkursu zamkniętego nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 dla  Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, przedstawiamy poniżej  jego zaktualizowaną wersję ze stanem na dzień 29.06.2020 r.