Źródła wysokosprawnej kogeneracji - IV konkurs

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków

Funduszu Spójności

w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki,

 

ogłasza konkurs projektów w ramach

Działanie 1.6.

Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.1.

Źródła wysokosprawnej kogeneracji

 

Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 28.09.2018 r. do 26.11.2018 r. 28.12.2018 r.:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem:
 • w innym przypadku – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A,
  02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku o dofinansowanie stanowi wygenerowany przy użyciu GWD, wydruk wniosku o dofinansowanie o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w miejscu wskazanym we wniosku o dofinansowanie przez osobę upoważnioną/osoby upoważnionezawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i na każdej stronie sumę kontrolną

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 26.11.2018 r. 28.12.2018 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 26.11.2018 r. 28.12.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku podpisania wniosku i jego załączników przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - termin wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą IOK znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na które wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
 • w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:
 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (w latach 2016 - 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.)

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.1:

Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Dofinansowanie może być udzielone na Projekty realizowane na terenie całego kraju za wyjątkiem projektów zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, dla których przewidziano wsparcie w ramach działania 1.7.3 POIiŚ.

W przypadku instalacji wykorzystujących odpady komunalne i paliwa pochodzące z odpadów komunalnych, do wsparcia kwalifikują się wyłącznie inwestycje uwzględnione w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami, o których mowa w art. 34 ust. 9 i art. 35a ustawy o odpadach. Plany te muszą być załącznikiem do wojewódzkich planów gospodarki odpadami, które zostały uchwalone zgodnie z art. 36 ust. 2 ww. ustawy.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 90 mln PLN

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w Załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3do Regulaminu Konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie obowiązujący na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowany na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Regulamin konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl i www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu:

Przez osobę upoważnioną rozumie się właściwą osobę wskazaną do reprezentacji w KRS/dokumencie rejestrowym lub stosownym upoważnieniu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e)

 

Pliki do pobrania

harmonogram naboru 1.6.1 iv zmiana ip.pdf
harmonogram naboru 1.6.1 iv zmiana ip.pdf - (312,12 KB) Harmonogram naboru
regulamin 1 6 1 04102018 luka.pdf
regulamin 1 6 1 04102018 luka.pdf - (803,35 KB) Regulamin Konkursu
zalacznik 2 wzor wniosku z instrukcja.pdf
zalacznik 2 wzor wniosku z instrukcja.pdf - (1,53 MB) Wzór wniosku o dofinansowanie
zalacznik 3 kryteria wyboru projektow z dnia 22.05.2018.pdf
zalacznik 3 kryteria wyboru projektow z dnia 22.05.2018.pdf - (1,87 MB) Kryteria wyboru projektów
zalacznik 4 zalaczniki wymagane do wniosku 1.6.1 5.10.2018.pdf
zalacznik 4 zalaczniki wymagane do wniosku 1.6.1 5.10.2018.pdf - (565,49 KB) Wykaz załączników wymaganych do wniosku
zalacznik 4 wzor 1 ekologiczno-techniczny.doc
zalacznik 4 wzor 1 ekologiczno-techniczny.doc - (319 KB) Wzór załącznika ekologiczno-technicznego
zalacznik 4 wzor 2 harmonogram realizacji projektu.xls
zalacznik 4 wzor 2 harmonogram realizacji projektu.xls - (61,5 KB) Harmonogram realizacji projektu
zalacznik 4 wzor 3 wykaz decyzji administracyjnych.docx
zalacznik 4 wzor 3 wykaz decyzji administracyjnych.docx - (19,1 KB) Wykaz decyzji administracyjnych
zalacznik 4 wzor 4 oswiadczenie o prawie do dysoponowania nieruchomoscia.docx
zalacznik 4 wzor 4 oswiadczenie o prawie do dysoponowania nieruchomoscia.docx - (16,12 KB) Wzór oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
zalacznik 4 wzor 5 zalacznik do oswiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia.xlsx
zalacznik 4 wzor 5 zalacznik do oswiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia.xlsx - (12,23 KB) Załącznik do Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
zalacznik 4 wzor 6a oswiadczenie trwalosc.docx
zalacznik 4 wzor 6a oswiadczenie trwalosc.docx - (17,36 KB) Oświadczenie dot. trwałości projektu
zalacznik 4 wzor 7 wykaz zalaczanych dokumentow.docx
zalacznik 4 wzor 7 wykaz zalaczanych dokumentow.docx - (12,93 KB) Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o dofinansowanie projektu
zalacznik 4 wzor 8 dot pomocy publicznej.docx
zalacznik 4 wzor 8 dot pomocy publicznej.docx - (35,21 KB) Załącznik dotyczący pomocy publicznej
zalacznik 4 wzor 9 formularz informacji pomoc inna niz de minimis.xlsx
zalacznik 4 wzor 9 formularz informacji pomoc inna niz de minimis.xlsx - (82,98 KB) Formularz dotyczący pomocy innej niż de minimis
zalacznik 4.1 metodyka co2.pdf
zalacznik 4.1 metodyka co2.pdf - (937,23 KB) Metodyka CO2
zalacznik 4.2 kalkulator pomocy publicznej.xlsx
zalacznik 4.2 kalkulator pomocy publicznej.xlsx - (132,41 KB) Kalkulator pomocy publicznej
zalacznik 4.2a instrukcja do kalkulatora pomocy publicznej 1.6.1 popr.pdf
zalacznik 4.2a instrukcja do kalkulatora pomocy publicznej 1.6.1 popr.pdf - (599,75 KB) Instrukcja do kalkulatora pomocy publicznej
zalacznik 5 zakres studium wykonalnosci 1.6.1.pdf
zalacznik 5 zakres studium wykonalnosci 1.6.1.pdf - (527,45 KB) Zakres studium wykonalności
zalacznik 8 metodyka wyliczenia maksymalnej wysokosci dofinansowania.pdf
zalacznik 8 metodyka wyliczenia maksymalnej wysokosci dofinansowania.pdf - (556,42 KB) Metodyka wyliczania maksymalnego dofinansowania