WAŻNE: ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA IV NABORU - do 28.12.2018 r.

25-10-2018, 10:12

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:

brak konieczności stosowania metodyki luki w finansowaniu w odniesieniu do projektów (lub ich części) objętych pomocą publiczną.:

W dniu 2 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie nr 2018/1046, które wprowadziło nowelizację zapisów art. 61 rozporządzenia 1303/2013, dotyczących projektów generujących dochód. Znowelizowane brzmienie art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013 wskazuje na brak konieczności stosowania metodyki luki w finansowaniu w odniesieniu do projektów (lub ich części) objętych pomocą publiczną.

W dokumentacji usunięto zapisy dotyczące obliczania luki w projektach.

zmiana terminu zakończenia konkursu:
W Regulaminie konkursu zmianie ulega termin zakończenia naboru: z 26 listopada 2018 r. na 28 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym każdy zapis w Regulaminie konkursu i jego załącznikach, wskazujący na termin 26 listopada 2018 r. zostaje zamieniony na termin 28 grudnia 2018 r.

Poniżej wskazujemy zmieniane dokumenty:

Regulamin konkursu:

§ 3 ust 5: „(…) Przybliżony termin rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z harmonogramem konkursu, planowany jest w sierpniu 2019 r."

§ 9 ust. 1: „Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od dnia 28 września 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. w sposób opisany w niniejszym paragrafie."

Pozostałe zapisy, ulegające zmianie w konsekwencji zmiany wyżej opisanej:

Ogłoszenie konkursu:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 28.09.2018 r. do 28.12.2018 r.

Załącznik nr 4:

Pkt. 6:

Kopia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu projektu), zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie, tj.:

1. nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ;

2. informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska;

3. informacje na temat przeprowadzonych konsultacji ze społeczeństwem;

4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi;

5. decyzja zezwolenia na inwestycję (jeśli wydano, w innym przypadku patrz. pkt 18);

 

lub oświadczenie o przedłożeniu powyższych dokumentów przed końcem oceny merytorycznej II stopnia nie później niż do dnia 29.07.2019 r.

 

Pkt. 22:

Wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych, zawierające regulacje zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

lub oświadczenie o przedłożeniu powyższych dokumentów przed końcem oceny merytorycznej II stopnia nie później niż do dnia 29.07.2019 r.

Załącznik nr 4 wzór 4 OŚWIADCZENIA w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ust. 20:

Oświadczam, że najpóźniej w dniu zakończenia oceny merytorycznej II stopnia, nie później niż do dnia 29.07.2019 r., zostaną przedłożone kopie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu projektu), zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie, tj.:

1. nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ;

2. informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska;

3. informacje na temat przeprowadzonych konsultacji ze społeczeństwem;

4. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi.

 

Zaktualizowane dokumenty zostały zamieszczone w ogłoszeniu o naborze.