Zmiana budżetu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 i dokumentacji konkursowej

31-10-2019, 10:35
Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 informujemy o następującej zmianie: W związku z oceną merytoryczną projektów w ramach Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18), Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Energii) wyraziła zgodę na zwiększenie budżetu dla przedmiotowego konkursu z kwoty 90 mln zł do kwoty 451 121 886,86 mln zł. W związku z powyższym, publikujemy zmienioną dokumentację konkursową tj.: 1. Regulamin konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18, 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – ogłoszenie o planowanym naborze. Termin, od którego zmiany są stosowane: 31.10.2019 r.