WAŻNE: ZMIANA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

13-10-2017, 13:35

Zgodnie z treścią § 16 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-002/17 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:
W Regulaminie konkursu zmianie ulega § 10 ust. 25, który otrzymuje brzmienie: „Suma punktów otrzymanych przez projekt podczas oceny pod kątem kryteriów merytorycznych I stopnia stanowi wynik tej oceny. Warunkiem pozytywnej oceny projektu jest uzyskanie przez niego minimum 30 % punktów możliwych do osiągniecia w ramach oceny kryteriami merytorycznymi I stopnia”.