ZMIANA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

16-08-2018, 09:49

Zgodnie z treścią § 16 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-002/17 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o :

W związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020, w regulaminie konkursu w § 1, § 2 pkt 22) oraz § 7 ust.2 wprowadzono: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r., w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1941).

Ponadto powyższe rozporządzanie zostało wprowadzone do załączników nr: nr 2, 4 wzór 8 oraz 4.2.a ww. regulaminu.

 

Zmiana regulaminu obowiązuje od 31 lipca 2018 r.