Skład Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu nr POIS/1.6.1/1/2016

Realizując zapisy § 12 ust. 7 Regulaminu Konkursu nr POIS/1.6.1/1/2016, poniżej przedstawiamy informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Aktualizacja wyników oceny merytorycznej

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 28 czerwca 2017 r. aktualizację wyników oceny merytorycznej oraz listę rankingową projektów dla konkursu POIS/1.6.1/1/2016

Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS/1.6.1/1/2016

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę rankingową projektów dla konkursu POIS/1.6.1/1/2016

NFOŚiGW uprzejmie informuje o zatwierdzeniu raportów z oceny formalnej dla działań 1.6.1

Lista projektów po ocenie formalnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 18 Regulaminu konkursu nr POIS/1.6.1/1/2016 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowanych do kolejnego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna I stopnia

Harmonogram naboru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia harmonogram naboru dla Działania 1.6.1 POIiŚ 2014 - 2020

I konkurs w ramach Działania 1.6.1

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

 

KOMUNIKAT

Zgodnie z punktem 6 załącznika nr 4 pn. Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie w tym wzory dokumentów, wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedstawić kopię dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania OOŚ zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku o dofinansowanie. Zwracamy uwagę na przypis 61 formularza wniosku, który stanowi, że w przypadkach gdy procedurę OOŚ zakończono prawnie wiążącą decyzją przed wydaniem zezwolenia na inwestycję w rozumieniu dyrektywy 2011/92/UE, wnioskodawca załącza do wniosku dokument, podpisany przez osoby uprawnione do jego reprezentacji, w którym zobowiązuje się do terminowego działania w celu uzyskania ww. zezwolenia na inwestycję oraz rozpoczęcia prac dopiero po jego uzyskaniu. Zobowiązanie powyższe wypełnia złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 20 ww. załącznika nr 4.

KOMUNIKAT

„Informujemy, iż w załączniku nr 4 wzór 1 do regulaminu Konkursu nr POIS/1.6.1/1/2016  (część ekologiczno-techniczna) wystąpił błąd w treści przypisu dolnego nr 2 tj.:  „2) Redukcję emisji CO2 należy odnieść do rocznej produkcji energii elektrycznej”. Poprawna treść przypisu powinna brzmieć: „Redukcję emisji CO2 należy odnieść do rocznej produkcji energii elektrycznej i ciepła”.

Wobec powyższego wypełniając wskazany załącznik w punkcie 4 (Redukcja (uniknięcie) emisji CO2) należy uwzględniać emisję odniesioną zarówno do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Konkurs nr POIS/1.6.1/1/2016


Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 30.09.2016 r.:


•    w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków
o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
(nr konkursu w GWD POIS.01.06.01-IW.03-00-001/16)
•    w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:
•    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30.09.2016 r. o godz. 24.00,
•    w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30.09.2016 r. o godz. 15:30.
Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
Za dzień wpływu wniosku uważa się:
a)    w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;
b)    w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

  • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, lub
  • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.


Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.6 Poddziałania 1.6.1:
Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 300 000 000 PLN
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Warunki udzielania pomocy publicznej są określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek kogeneracji zapewniających wysokosprawną kogenerację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Dz. U. z 05.11.2015 r. poz. 1810).

Regulamin konkursu nr POIS/1.6.1/1/2016, dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl
Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu:
1.   Ogłoszenie o planowanym naborze w trybie konkursowym
2.    Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
3.    Kryteria wyboru projektów
4.    Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie do oceny na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych I i II stopnia
5.    Zakres studium wykonalności:
6.    Wzory List sprawdzających:
6.1    Lista sprawdzająca do oceny formalnej
6.2    Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia
6.3    Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia
7.    Wzór Umowy o dofinansowanie
8.    Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.6.1
9.    Regulamin pracy Komisji oceny projektów.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami prezentowanymi podczas szkolenia dla wnioskodawców działania 1.6.1 POIiŚ 2014-2020

Dokumenty