Rekomendowane przez MR sposoby postępowania w związku z koniecznością udzielania zamówień publicznych po 18.04.2016 r.

26-04-2016, 14:17

Z uwagi na brak implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (dyrektywa sektorowa) w wyznaczanym terminie, tj. do 18 kwietnia 2016 r., zamieszczone zostało w zakładce "Zalecenia IZ, IP" stanowisko Ministerstwa Rozwoju z 18 kwietnia 2016 r., przedstawiające rekomendowane sposoby postępowania w związku z koniecznością udzielania zamówień publicznych.