Listy sprawdzające dla postępowań dot. udzielenia zamówień realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznania rynku

06-08-2018, 10:44

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało wzory list (dla Beneficjentów), sprawdzających poprawność zamówień publicznych udzielanych w tzw. trybach pozaustawowych wymienionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj.: zgodnie z procedurą rozeznania rynku oraz zasadą konkurencyjności.

Przedmiotowe listy sprawdzające powinny stanowić przede wszystkim narzędzie pomocnicze stosowane przez wnioskodawców i beneficjentów. Mają one służyć beneficjentom w procesie autokontroli a tym samym ułatwić lepsze przygotowanie i przeprowadzenie stosownej procedury o zamówienie publiczne.