Wzory dokumentów znajdują się w ogłoszeniach o naborach.

W związku z realizacją umowy o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, w imieniu administratora danych osobowych kierujemy do Państwa poniższą klauzulę informacyjną z prośbą o wykonanie wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 . Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej - RODO)

W przypadku konieczności dalszego powierzenia przetwarzania danych związanego z realizacją powyższej umowy, prosimy o takie formułowanie umów lub porozumień z podprocesorami by podmioty te były zobowiązane do wykonania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.

 Klauzula informacyjna POIiŚ

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dokonała aktualizacji treści załączników, powierzających Państwu przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektów PO IiŚ 2014-2020. Numery załącznika zależnie od osi to:

dla I osi nr 17 ab lub 12 ab;

dla II osi nr 15 ab lub 11 ab.

Dołączona treść załączników stanowi maksymalny zakres danych. Powinien on być każdorazowo dostosowany do realizowanego celu.

Wprowadzone zmiany nie powoduję konieczności aneksowania umów.

Zakresy danych osob 2020.08.27

Wzór informacji o zapewnieniu przez Beneficjenta odpowiednich środków ochrony (technicznych i organizacyjnych), umożliwiających należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymaganych art. 24 ust. 1 i 2 oraz 32 RODO –

„Ankieta IOD dla Beneficjenta”