VII nabór – lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19

28-01-2021, 07:18

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 22 stycznia 2021 r. listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19:

Inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych