Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych

18-05-2017, 10:08

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

 

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
 środowiska

Typ projektu: 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu

 

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej

Wnioskodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE: 33 446 527,88 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 39 348 856,33 zł

Koszt całkowity projektu: 39 348 859,33 zł

Liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny merytorycznej I stopnia:  43 pkt.

Data wybrania projektu do dofinansowania: 15.05.2017 r.

Przewidywany czas realizacji projektu: od 01.01.2014 r. do 30.12.2020 r.