Informacje o wynikach naboru dla wniosków pozakonkursowych POIiS

17-06-2019, 08:02

 

POIiŚ 2014-2020

Oś priorytetowa: II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Działanie: 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności  na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska

Typ projektu: 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód

Informacja o wybranym do dofinansowania projekcie:

Tytuł projektu: Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków UE:  37 672 284,99 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 44 320 335,29 zł

Koszt całkowity projektu: 44 320 335,29 zł

Data wybrania projektu do dofinansowania: 10.06.2019 r.

Przewidywany czas realizacji projektu : od 01.01.2014 r. do 31.12.2022 r.